Promujemy działania proekologiczne

Działania informacyjno-promocyjne w Aglomeracji Jordanów


Rok 2020 to dla nas szereg działań informacyjno-promocyjnych dla projektów „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”.

W Jordanowie całkowity koszt przedsięwzięcia to 26 mln zł. Zakres rzeczowy związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie realizacji Projektu składa się z zadań inwestycyjnych, które zakładają: wybudowanie ok. 11,9 km kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do wydajności 4700 RLM (a ponadto wybudowanie nowego kanału ścieków oczyszczonych od  oczyszczalni „Wrzosy” do potoku Malejówka,  wybudowanie ok. 1,8 km przewodów wodociągowych, przebudowanie ok. 6,8 km przewodów wodociągowych oraz wykonanie 7 punktów pomiarowych na sieci wodociągowej) w aglomeracji Jordanów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”.
Wartość całkowita Projektu wynosi 51 019344,74 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 26 621 430,52 zł.
Wkład własny PGK wynosi  24 397 914,22 zł.

Zakres Projektu:

  • budowa  sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowa i przebudowa sieci wodociągowej,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych.

 

Cele jakie zostały postawione przed naszą Agencją, to:

  • zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie realizowanym w ramach RPO,
  • zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności,
  • wskazanie pozytywnych efektów projektu takich jak: poprawa stanu ekologicznego terenu objętego Projektem, budowa nowoczesnej infrastruktury miejskiej, poprawa jakości życia w mieście,
  • wzmacnianie zaangażowania społeczności gminnej poprzez włączanie ich do procesu czynnej komunikacji przy wdrażaniu Projektu,
  • stworzenie strategii komunikacyjno-informacyjnej, która sprzyjałaby niwelowaniu konfliktów związanych z Projektem i kreowała korzystny odbiór społeczny realizowanego Projektu.

Wartość kontraktu z Gminą Jordanów wynosi 215.250,00 zł brutto, a projekt zakończy się jeszcze w tym roku. Współpraca z PGK potrwa do 2022 roku, budżet projektu został ustalony na kwotę 225.090,00 zł brutto.

Komentowanie zablokowane