Jesteśmy przekonani, że dobre zarządzanie to oszczędność pieniędzy i czasu. W PHIN rozumiemy cele naszych Klientów i warunki, w jakich działają. Rekomendujemy optymalne rozwiązania, ograniczamy ryzyko, wspieramy i osiągamy wyznaczone cele.

Specjalizujemy się w obsłudze projektów inwestycyjnych. Świadczymy profesjonalne, kompleksowe usługi dla podmiotów sektora finansów publicznych oraz dla firm prywatnych.

Jeżeli potrzebujecie Państwo inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, menadżera projektu, nadzoru inwestorskiego lub rozliczenia finansowego projektów, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Inwestor zastępczy

W imieniu inwestorów zarządzamy każdym etapem realizacji inwestycji. Pracujemy przy jej przygotowaniu. Nadzorujemy realizację. Jesteśmy przy czynnościach odbiorowych. Rozliczamy inwestycje i bierzemy udział w procesie poinwestycyjnym.

Przygotowanie inwestycji

 • Weryfikujemy dokumentację projektową i wydajemy odpowiednie rekomendacje i opinie.
 • Oceniamy ekonomiczne aspekty przyjmowanych rozwiązań technicznych.
 • Doradzamy w kwestii doboru najlepszej formuły realizacji robót.
 • Przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wzory umów.
 • Przeprowadzamy postępowania na wybór wykonawcy robót.
 • Zapewniamy niezbędnych branżowych inspektorów nadzoru.
 • Opracowujemy system zarządzania procesem budowlanym.

Realizacja inwestycji

 • Pełnimy bieżący nadzór nad realizacją prac – reprezentujemy Inwestora na budowie.
 • Organizujemy narady budowy, sporządzamy protokoły z narad, kontrolujemy Dziennik Budowy.
 • Monitorujemy postęp robót, aktualizujemy harmonogram, kontrolujemy sposób realizacji zadań.
 • Kontrolujemy jakość stosowanych materiałów.
 • Raportujemy postęp i jakość wykonanych prac.
 • Dokonujemy odbiorów częściowych robót.
 • Kontrolujemy rozliczenia.
 • Dokonujemy uzgodnień z odpowiednimi organami i urzędami.

Zakończenie i proces poinwestycyjny

 • Przeprowadzamy niezbędne czynności odbiorowe i uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie.
 • Sprawdzamy i rozliczamy inwestycję pod względem finansowym.
 • W przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia otrzymanych środków.
 • Zapewniamy nadzór w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia wad i usterek.
 • Wykonujemy przeglądy gwarancyjne półroczne, roczne i pięcioletnie.
Menedżer projektu, Inżynier kontraktu

Nasza obecność w procesie inwestycyjnym to dla Państwa gwarancja ukończenia inwestycji zgodnie z wymogami kontraktu oraz bezproblemowe, rzetelne rozliczenie dofinansowań ze środków zewnętrznych.

Zarządzamy inwestycjami realizowanymi w formułach:

 • Zaprojektuj i wybuduj
 • Rozliczenie kosztorysowe
 • Rozliczenie ryczałtowe
 • Warunki kontraktowe FIDIC

Zakres czynności wykonywanych dla naszych klientów obejmuje w szczególności:

 • Zarządzanie procesem budowlanym.
 • Organizację narad koordynacyjnych.
 • Ocenę dokumentacji projektowej i obsługa nadzoru autorskiego.
 • Zatrudnienie niezbędnych branżowych inspektorów nadzoru.
 • Weryfikacja harmonogramów i stały monitoring kosztów inwestycji.
 • Przeprowadzenie niezbędnych czynności odbiorowych.
 • Sprawdzenie i rozliczenie inwestycji pod względem finansowym.
 • Doradztwo i rozliczanie w zakresie otrzymanych dofinansowań ze środków zewnętrznych
 • Sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.

W ramach podpisanych umów zrealizowaliśmy szereg projektów, w których firma PHIN pełniła funkcje Menadżera lub Inżyniera Kontraktu. Były to w szczególności inwestycje współfinansowane środkami Unii Europejskiej. Oferujemy Państwu nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, np.: wodociągi, kanalizacja, drogi, realizacji obiektów kubaturowych, np.: rewitalizacje obiektów zabytkowych oraz zleceń powierzchniowych, np.: rewaloryzacje parków.

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Zawsze otwarci i gotowi do wpierania Inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji. Nieprzerwanie utrzymujemy relacje biznesowe, które nawiązaliśmy podczas wykonywania naszych dotychczasowych umów.

Nadzór inwestorski

W ramach Nadzoru Inwestorskiego zapewniamy:

 • reprezentowanie Inwestora na budowie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • organizację narad koordynacyjnych,
 • zatrudnienie niezbędnych inspektorów nadzoru (również z doświadczeniem na obiektach zabytkowych),
 • odbiory częściowe i odbiór końcowy,
 • rozliczenie inwestycji.

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzinach, a m.in. projektantów, inżynierów, osoby z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i rozliczaniu otrzymanych środków oraz specjalistów ds. Prawa Zamówień Publicznych. Każdy inwestor może skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia przy rozwiazywaniu problemów z tych obszarów.

W swoim portfolio posiadamy zrealizowane inwestycje m.in. z zakresu:

 • gospodarki wodno–ściekowej: budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przydomowych,
 • obiektów kubaturowych: budowy hal, rewitalizacji obiektów zabytkowych, termomodernizacji obiektów,
 • dróg: budowy, rozbudowy, przebudowy, budowy układów komunikacyjnych,
 • powierzchni: boisk, targowisk, rewitalizacji parków, uzbrajania terenów inwestycyjnych.
Rozliczanie finansowe projektów

Rozliczamy inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oferujemy:

 • koordynowanie realizacji projektu,
 • przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień do instytucji pośredniczącej,
 • doradztwo merytoryczne w zakresie procedur niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji oraz rozliczenia projektu,
 • przygotowanie i realizację promocji projektu,
 • doradztwo i kontrolę w zakresie księgowania wydatków,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz nadzór nad procedurą wybierania wykonawców i dostawców w ramach konkretnego projektu,
 • sporządzanie wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność,
 • przygotowanie aneksów do umów o dofinansowanie.

Michał Mielczarek
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
tel. 784 925 833
michal.mielczarek@phin.pl

Kinga Dyśkowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. 604 938 256
kinga.dyskowska@phin.pl