Stomia Alert

ncbr_s
PHIN_logo2
Logo_PŁ2
stomiaalert_2

Phin Consulting Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Łódzką rozpocznie realizacje  projektu z  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1.  Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Tytuł projektu: STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią.

Całkowity koszt projektu to 1 054 910 PLN, kwota dofinansowania wynosi 959 410 PLN. Projekt będzie trwał 12 miesięcy i rozpocznie się w II kwartale br

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych polegających na stworzeniu systemu klasyfikacji oraz modelu semantycznego stomii jelitowej i jej powikłań. Uzyskanie zakładanych wyników prac przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, którym jest zwiększenie efektywności leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią jelitową poprzez zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych opartych o Big Data. Projekt będzie składał się z następujących etapów:

  1. Analiza powikłań stomijnych wraz z opisem cech swoistych powikłań,
  2. Stworzenie modelu ontologicznego stomii i jej powikłań,
  3. Opracowanie struktury bazodanowej i edytora standaryzującego opis stomii i jej powikłań,
  4. Gromadzenie bazy wiedzy z ręczną klasyfikacją opisującą stomię i jej powikłania do klasy,
  5. Automatyzacja procesu klasyfikacji stomii i jej powikłań.

Główną grupą odbiorczą rezultatu naszego projektu będą osoby z wyłonioną stomią jelitową. Pod pojęciem „stomia” najczęściej rozumie się stomię jelitową wydalniczą, czyli chirurgicznie wytworzone połączenie między światłem przewodu pokarmowego (jelitem cienkim lub grubym) a skórą na brzuchu, umożliwiające wydalanie stolca lub treści jelitowej w przypadkach, gdy z różnych przyczyn (np. choroby nowotworowe i nienowotworowe, wady wrodzone, urazy), wydalanie drogą naturalną zostało uniemożliwione lub utrudnione.

W Polsce żyje około 35-40 tysięcy ludzi ze stomią. Każdego roku wykonuje się około 5-8 tysięcy operacji z wyłonieniem stomii głównie u chorych na nowotworowy w 5-7 dekadzie życia. Problem stomii może dotyczyć także osób młodych, gdy wskazaniem do wyłonienia stomii są choroby zapalne jelit, ale w głównej mierze dotyczy osób w wieku podeszłym.

Docelowym produktem, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, a następnie kontynuacji badań na etapie eksperymentalnych prac rozwojowych będzie aplikacja mobilna. Aplikacja ta umożliwi ostatecznemu użytkownikowi tj. pacjentowi ze stomią bezpośredni kontakt z utworzonym Centrum konsultacyjnym, a przez to lekarzem i pielęgniarką stomijną. Główny produkt projektu związany jest z obszarem biocybernetyki i inżynierii biomedycznej i będzie efektem współpracy interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzić będą specjaliści medyczni i inżynierowie. Przełomowym rezultatem projektu w obszarze informatyki będzie stworzenie modelu ontologicznego stomii zawierającego wszelkie rodzaje możliwych jej powikłań, który prowadziłby do ujednolicenia opisu cech zmian wyrażonych w kategoriach semantycznych zrozumiałych dla personelu medycznego – jednocześnie dających możliwość klasyfikacji zmian do odpowiednich ich podtypów.

Nowością jest także sam Edytor systematyzujący a przez to ułatwiający opis zdjęć oraz system klasyfikacji ułatwiający decyzję porządkowania procedur.

Zatem po zakończeniu realizacji badań przemysłowych w ramach projektu STOMIA – ALERT zostaną przeprowadzone kolejne prace rozwojowe, których to ostatecznym rezultatem i produktem będzie system informatyczny umożliwiający zdalne diagnozowanie stanu pacjenta po zabiegu stomii. System ten docelowo będzie pozwalał pacjentom zarejestrowanym w serwisie na bezpośrednie przesłanie zdjęcia stomii wykonanego za pomocą aparatu urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalnie dla nich zaprojektowaną aplikację mobilną do centrum konsultacyjnego i otrzymanie informacji zwrotnej o dalszym trybie postępowania w zależności od stanu zdiagnozowania zmian. Tego typu rozwiązanie nie istnieje jeszcze na rynku krajowym ani europejskim.

————————————————————————————————–

Zamówienie dotyczy wyłonienia wykonawców 10 osób – Badaczy do gromadzenia materiału badawczego w celu realizacji zadań w ramach projektu „STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią” –
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W CELU USTALENIA TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW z dnia 25.07.2019r.

Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia – FORMULARZ SZACOWANIA.

Publikacja: 25.07.2019r.

————————————————————————————————–

Postępowanie dotyczy wyłonienia wykonawców 10 osób – Badaczy do gromadzenia materiału badawczego w celu realizacji zadań w ramach projektu „STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią” – ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 lipca 2019r. (realizowane w trybie rozeznania rynku)

Zalacznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu

Publikacja: 30.07.2019r.

 

————————————————————————————————–

PHIN Consulting Sp. z o.o. (Lider) wraz z Politechniką Łódzką (Partner) realizują projekt „STOMIA – ALERT – FINAL – opracowanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych polegających na opracowaniu zdalnego Centrum Konsultacyjnego STOMIA – ALERT, które umożliwi pacjentom z wyłonioną stomią jelitową zdalnie monitorować stan ich zdrowia za pośrednictwem stworzonej aplikacji na urządzenia mobilne oraz będzie wspierać personel medyczny w procesie diagnozowania.

Głównym efektem projektu będzie innowacja produktowa w postaci systemu informatycznego STOMIA-ALERT. Istotnym aspektem będzie jednak także innowacja procesowa, która polegała będzie na zasadniczej zmianie procesu świadczenia usług medycznych pacjentom stomijnym. Będzie miało to miejsce w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 etapy prac badawczo-rozwojowych, na które składały się będą 2 etapy w ramach badań przemysłowych (które doprowadzą do demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych prototypu systemu STOMIA – ALERT, w tym aplikacji mobilnej) oraz 2 etapy w ramach prac rozwojowych (które doprowadzą do wypracowania w pełni funkcjonalnego systemu teleinformatycznego STOMIA-ALERT). Ponadto zrealizowany zostanie także 1 etap prac przedwdrożeniowych, podczas którego będzie przeprowadzona m.in. ocena zgodności wyrobu medycznego.

Grupę docelową projektu stanowiły będą osoby z wyłonioną stomią jelitową, których w Polsce obecnie jest od 40 do 50 tysięcy. W głównej mierze są to chorzy operowani z powodu raka jelita grubego, których średnia wieku wynosi około 64 lata. Grupę docelową stanowią ponadto także rodziny pacjentów stomijnych oraz lekarze chirurdzy i pielęgniarki stomijne. Wszystkie z tych grup są bowiem bezpośrednimi lub pośrednimi użytkownikami efektów projektu.

Projekt stanowi kontynuację projektu „STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią ” współfinansowanego ze środków NCBR (POIR.04.01.01-00-0066/18).

belka logotypowa Stomia2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój, poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.